Certificaat PassiefBouwenKeur®

Certificaat aanvragen

Het keurmerk PassiefBouwenKeur® wordt uitgereikt als een passieve woning of een passief gebouw aan de minimumeisen voldoet. Dit certificaat is afgestemd op de Nederlandse markt en is 100% compliant met de Duitse certificering van het PassivHaus Institut. Het onderscheid van het PassiefBouwenKeur® certificaat zit in de extra controles die worden uitgevoerd voor een betere borging naar de opdrachtgever en gebruiker toe. De Stichting PassiefBouwen is door PHI geaccrediteerd als gebouw certificeerder en alle PassiefBouwenKeur® certificaten worden in de database van PHI opgenomen.

Certified-Passive-House-350x350 PH certifier

Voor gebouwen de volgende keurmerkvarianten worden afgegeven als hiervoor het protocol wordt gevolgd:

 • Woningen Nieuwbouw en Woningen Renovatie,
 • Kantoren Nieuwbouw en Kantoren Renovatie
 • Scholen Nieuwbouw en Scholen Renovatie.

Het certificaat PassiefBouwenKeur® wordt in twee fases uitgegeven. De reden hiervoor is dat de nauwkeurige uitvoering van een Passief gebouw tussentijdse en eindcontroles noodzakelijk maakt om te garanderen dat een Passief gebouw aan de strenge minimumeisen voldoet. Pas dan is er sprake van een Passief gebouw en kan worden overgegaan tot de afgifte van het volledige certificaat.

Deelcertificaat I: ONTWORPEN VOLGENS PASSIEFBOUWEN KEUR®

De procedure voor afgifte deelcertificaat I van het PassiefBouwenKeur® (“het ontwerpcertificaat”) staat hieronder beschreven. Als het ontwerp van een nieuwbouw of renovatie project geheel volgens aan de regels van de passiefhuisnormen voldoet en aan alle vereisten is voldaan, kan het deelcertificaat I ‘ontworpen volgens PassiefBouwenKeur® worden afgegeven.

De volgende stappen moeten zijn doorlopen voor het verstrekken van deelcertificaat I:

I.      Ingevuld aanvraagformulier “certificaat aanvragen” via de website Passiefbouwen.nl  of door de te klikken op de button in het begin van deze pagina.

II.     Onze certificeerder maakt de door u ingevulde gegevens het project aan op het certificeerdersplatform van PHI.

III.    De adviseur krijgt toegang tot het certificeringsplatform en zal de volgende gegevens uit de checklist van het platform moeten uploaden. (De rubrieken  corresponderen met de checklist van het platform).

 1. PassiefHuisPlanningsPakket (PHPP). Volledig ingevulde PHPP (.xlsx bestand) berekening op basis van de ingediende stukken in de meest actuele PHPP versie en bij renovatie het EnerPHit Retrofit Plan.
 2. Documenten omgevingsvergunning: Plattegronden, doorsneden, locatie, hoogte boven NAP en foto’s van de locatie, de beplanting en de omgeving.Technische specificaties van alle materialen van de thermische schil, inclusief duidelijke tekeningen waarop de verschillende oppervlaktes worden berekend, waaronder het verwarmd vloeroppervlak (VVO), het gebouwvolume voor de blowerdoor test. Daarnaast relevante informatie over de beschaduwing van het gebouw.
 3. Detailleringen: Principedetails conform ingediende omgevingsvergunning met informatie over de toegepaste materialen. Markering en uitleg van de gehanteerde thermische bruggen met de bijbehorende psi waarden.
 4. Ramen en deuren: Technische specificaties en locatie van kozijnen, glas, buitendeuren en dakramen.
 5. Ventilatie: Het ventilatieconcept, met technische tekeningen en specificaties (drukverliezen) van het luchtventilatiesysteem met de ventilatiedebietberekening.
 6. Verwarming, koeling en sanitair: Beschrijving, technische tekeningen en dimensionering van het systeem voor verwarmen/koelen/tapwaterbereiding.
 7. Huishoudelijke energie: Informatie over de toegepaste systemen in verband met de berekening van de primair energievraag.
 8. Hernieuwbare energie: indien van toepassing, informatie over opwekking van energie.

IV.    Stichting controleert of de verstrekte gegevens compleet zijn en opgesteld zijn door een gekwalificeerde adviseur die is aangesloten bij ons adviseursnetwerk. Als dit niet het geval is wordt de aanvrager verzocht om een second opinion te laten uitvoeren door een gekwalificeerde adviseur. Wanneer deze gekwalificeerde adviseur de second opinion heeft uitgevoerd, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

V.      Er wordt eenmalig een geprint certificaat en één extra -als  kopie gemerkt exemplaar-  van het certificaat afgegeven.

Hiermee is het project officieel aangemeld en is de formele start gemaakt om een volgens PassiefBouwenKeur® gecertificeerd gebouw te realiseren. Het ontwerpcertificaat is een beloning voor de ambitie van de opdrachtgever/bouwteam en het werk dat is verricht voor het ontwerpen van een passief gebouw. Het ontwerpcertificaat wordt afgegeven op basis van de door een gekwalificeerde adviseur ingezonden stukken.

Deelcertificaat II: GEBOUWD VOLGENS PASSIEFBOUWEN KEUR®

Na oplevering van het gebouw zullen alle ontbrekende gegevens op het certificeringsplatform moeten worden opgeladen en gaat de geaccrediteerde certificeerder beginnen met de controle van de stukken.  Deze bestaan onder meer uit de pakbonnen van kritische componenten (zoals het glas), blowerdoor test rapportage, ventilatiedebietmeting, infraroodcontrole en rapporten van de tussentijdse controles. Na beoordeling en controle op juistheid van deze gegevens zal worden overgegaan tot de afgifte van deelcertificaat II “gebouwd volgens’ PassiefBouwenKeur®. Dit certificaat is volledig conform de criteria die opgesteld zijn door het gerenommeerde Passive House Institute (PHI). Met dien verstande dat men naast deze internationale criteria, om het PassiefBouwenKeur te kunnen verkrijgen, tevens gevraagd wordt tenminste twee bouwplaatscontroles (afhankelijk van de grootte van het gebouw) en een thermografische rapportage aan te leveren. Deze internationale criteria zijn te downloaden in het Engels of in het Duits, waarbij de Duitse taal, bij interpretatieverschillen doorslaggevend is. Alle gebouwen met een succesvol afgeronde PassiefBouwenKeur worden opgenomen in de nationale en internationale database van passieve gebouwen.

De (deel)certificaten I en II worden slechts eenmalig aan de opdrachtgever uitgereikt. Het volledige certificaat zal worden ingelijst in een luxe lijst die zowel kan worden neergezet als opgehangen worden.

De kosten voor een certificaat voor één woning bedraagt EUR 750,- en is als volgt opgebouwd: EUR 500,- voor deelcertificaat I en EUR 250,- voor deelcertificaat II (inclusief luxe lijst), prijzen zijn exclusief 21% BTW. Hierin zijn de kosten van metingen, bouwplaatscontroles en eventuele extra ondersteuning / begeleiding niet inbegrepen. Indien een andere geaccrediteerde certificeerder van het PAssive House Institute deze controles doet en het certificaat aanvraagt bij PHI voor de Stichting PassiefBouwen en het proces begeleid wordt er een korting verleend van EUR 250,- na rato op het PassiefBouwenKeur.

De werkelijke kosten zijn een veelvoud hiervan vanwege de gedetailleerde controles die onze certificeerder dient uit te voeren en de afdrachten die de Stichting doet naar het Passive House Institute.  De stichting kan dit lage tarief aanhouden door bijdragen van haar deelnemers om zodoende de passieve bouwwijze te stimuleren.

Als u vragen hierover heeft kunt u contact met ons opnemen. De meeste vragen worden waarschijnlijk al beantwoord in de laatste editie van de building certification guide. Het is dan ook aanbevelenswaardig dit van te voren te raadplegen.

School- en utiliteitsgebouwen zijn maatwerk en hiervoor gelden andere tarieven. Voor grotere woningbouwprojecten met meerdere dezelfde woningen en apartementencomplexen zijn staffels van toepassing. Neemt u hiervoor contact met ons op.

Optioneel kan er voor een gecertificeerd gebouw een gevelbordje (16x16cm) worden besteld dat met RVS afstandhouders kan worden gemonteerd. Deze gevelbordjes kosten EUR 99,- exclusief  21% BTW.

PassiefBouwenKEUR-plakat  plakette_foto_en

De nieuwe Passiefhuis klassen: Classic, Plus en Premium.

Om tegemoet te komen aan de vraag naar ‘energie neutraal’, ‘zero carbon’, ‘nul op de meter’ en meer van dit soort regionale labels, komt PHI (Passivhaus Institut, Darmstadt, Duitsland) met twee extra varianten, PassiefhuisPlus en -Premium.

Internationaal is inmiddels bewezen dat het Passiefhuis principe het meest energiezuinige gebouwconcept is, maar er blijft altijd nog een hele kleine (primaire-) energievraag over. In Nederland zeggen we heel simpel, als je op jaarbasis je totale gebouwgebonden energieverbruik opwekt, is dat genoeg energieneutraal te zijn. PHI komt met een meer doordachter systeem dat gebaseerd is op de PER (Primairy Energy Recources) methode. In Nederland mag je de teruggeleverde zonne energie uit de zomer salderen met grijze stroom in de winter, zonder dat er wordt gekeken naar de hoeveelheid primaire energie die aan de bron nodig is om deze op te wekken. Stoom uit je stopcontact kost door alle verliezen 2,7 x de meer primaire energie in de centrale. De PER methode neemt dit mee en bestraft deze verliezen. Deze methode zorgt ervoor dat opdrachtgevers niet voor de gek worden gehouden en gebouwen écht toekomstbestendig worden gebouwd.

De Plus en Premium varianten van PHI zijn de energieneutrale varianten gebaseerd op het ongewijzigde Passiefhuis principe, dat hier ‘Classic’ wordt genoemd. Bij deze variant wordt alleen gekeken naar het maximale energieverbruik voor ruimteverwarming per m2/jaar met een maximum aan primaire energie op jaarbasis. De Plus en Premium variant gaan een stuk verder en nemen ook het tapwater, verlichting en consumptieve energieverbruik mee. De vaststelling van de ambiteuze minimumeisen wordt berekend door middel van de PER methode waarbij altijd met primaire hernieuwbare energie (aan de bron) wordt gerekend.

0435-passivhaus1

Erzeugung erneuerbarer Energie = Opwekking van hernieuwbare energie. Hierbij geld de projectie van het oppervlak van het gebouw op het perceel, niet de totale gebruiksoppervlakte.

Erneuerbarer Primarenergiebedarf = Primair hernieuwbaar energieverbruik wordt berekend over het totale gebruiksoppervlak van het gebouw.

© Stichting PassiefBouwen

Log in with your credentials

Forgot your details?